ข้อตกลง
1.ท่าน คือ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หมายรวมถึงบุคคลหรือร้านค้าหรือผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับข้อมูลหรือสมาชิกของเว็บไซต์ เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ ศูนย์รวมร้านผลไม้.com
2.ท่านที่ลงทะเบียนมาอยู่กับเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ถือว่าท่านคือสมาชิกของเว็บไซต์ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่ทางเว็บไซต์มีให้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเว็บไซต์ ส่วนการยกเลิกการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับท่านว่าต้องการจะยกเลิกหรือไม่โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเว็บไซต์ ซึ่งการยกเลิกอาจจะแจ้งให้ท่านทราบหรือไม่ก็ได้ตามแต่ทางเว็บไซต์เห็นสมควรและท่านจะฟ้องร้องใดๆกับทางเว็บไซต์ไม่ได้ในทุกกรณี ส่วนการดำเนินการใดๆทางเว็บไซต์จะใช้หลักการพิจารณาเอาผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง หรือทางเว็บไซต์ หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาที่เหมาะสมของทางเว็บไซต์
3.ท่านต้องลงหรือนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและเหมาะสม ไม่ไปกระทบต่อบุคคลอื่นหรือสังคมหรือประเทศชาติ ถ้าหากทางเว็บไซต์ตรวจพบว่าเป็นข้อมูลไม่จริงหรือไม่เหมาะสมหรืออาจสร้างความเสียหาย เสื่อมเสีย หรือทางเว็บไซต์คิดว่าอาจจะส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อเพื่อนสมาชิก บุคคลอื่นหรือสังคมหรือประเทศชาติหรือทางเว็บไซต์หรืออื่นๆ ทางเว็บไซต์จะทำการลบข้อมูลของท่านทันที ซึ่งอาจจะแจ้งให้ท่านทราบหรือไม่ก็ได้ แต่ ถ้าหากว่าข้อมูลของท่านไปกระทบต่อบุคคลอื่นหรือสังคมหรืออื่นๆและมีข้อพิพาทเกิดขึ้นท่านต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวโดยไม่มีข้อยกเว้นไดๆที่จะไม่รับผิดชอบในทุกรณี ดังนั้น ท่านต้องลงหรือนำเข้าข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านที่จะได้รับ
4.ทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางให้ท่านเท่านั้น ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับข้อมูลของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลของท่านในทุกกรณี ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านควรลงหรือนำเข้าข้อมูลที่เป็นจริงและไม่ทำผิดต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และข้อมูลส่วนบุคคล
5.ท่านต้องยินยอมให้ทางเว็บไซต์สามารถนำหรือใช้ข้อมูลของท่านได้ เมื่อทางเว็บไซต์เห็นว่าสมควรหรือเห็นว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลนั้น โดยทางเว็บไซต์อาจจะแจ้งให้ท่านทราบหรือไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น การนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในที่อื่นๆหรือสื่ออื่นๆซึ่งนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักท่านมากขึ้นและสามารถติดต่อกับท่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ท่านมีรายได้มากขึ้น หรือสิ่งที่ทางเว็บไซต์คิดว่า อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านหรือทางเว็บไซต์ หรืออื่นๆ ที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าเหมาะสมหรือสมควรในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.ทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางให้ท่านเท่านั้น ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับข้อมูลของท่าน แต่ท่านต้องยินยอมให้ทางเว็บไซต์ใช้หรือจัดการข้อมูลของท่านได้ในทุกกรณีที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าท่านหรือทางเว็บไซต์จะได้รับประโยชน์ เช่นการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อท่านในการโฆษณา เผยแพร่ ในสื่อต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์เห็นสมควรหรือเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับท่าน หรือแม้แต่การปกปิดข้อมูลบางส่วนของท่านที่ทางเว็บไซต์คิดดูแล้วว่าท่านจะเสื่อมเสียหรือเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบ เหล่านี้เป็นต้น และอื่นๆ ที่ทางเว็บไซต์เห็นสมควร ทางเว็บไซต์อาจจะแจ้งให้ท่านทราบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเว็บไซต์เห็นสมควร ท่านจะฟ้องร้องทางเว็บไซต์ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
7.ข้อมูลของท่านทางเว็บไซต์ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและควรได้รับการปกป้อง ดังนั้นทางเว็บไซต์จะพยายามรักษา ปกป้องข้อมูลของท่านอย่างดีและเต็มกำลังความสามารถเท่าที่จะทำได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน